top of page
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Know-How VR Group Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Klaudyny Potockiej 51/100 (60-211) Poznań, NIP: 7792532502, REGON: 520481899 KRS:0000933657

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi/obsługą zamówienia:
1. Przedstawicielem Administratora jest Jakub Rezler (e-mail:office@knowhowvr.com)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji zamówienia i zawartej umowy,
b) dostawy zamówionych towarów,
c) montażu i serwisu urządzeń,
d) obsługi posprzedażowej,
e) realizacji przez administratora obowiązków podatkowo-rachunkowych,
f) na podstawie osobnej zgody Klienta przesyłania materiałów promocyjnych,
g) prowadzenia przez Administratora dokumentacji pracowniczej i realizacji w tym zakresie obowiązków wymaganych przepisami prawa.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów
odrębnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dane przechowywane są maksymalnie przez okres lat 5 od daty wykonania umowy, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz
rachunkowości, a tak że z przepisami dotyczącymi gwarancji i rękojmi.
5. Dane osobowe współpracowników i pracowników Administratora są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak że jest to niezbędne w celu realizacji zlecenia, w tym zawarcia umowy oraz dostawy towarów.
7. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością wykonania usługi i dostawy towarów lub w przypadku
pracowników i współpracowników – brakiem możliwości zawarcia umowy.
8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach realizacji usługi innym odbiorcom, w tym: biuru rachunkowemu, ubezpieczycielom, firmom transportowym, firmom spedycyjnym i innym podmiotom kooperującym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane przekazywane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówionego przez Klienta towaru oraz z uwagi na konieczność prowadzenia zgodnej z przepisami prawa prawidłowej dokumentacji.
9. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować,
żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora
danych o ile będzie to możliwe przy wykorzystaniu dostępnych Administratorowi środków technicznych.
10. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt w formie pisemnej na
adres: Know-How VR Group Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Klaudyny Potockiej 51/100 (60-211) Poznań
12. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
13. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
14. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
Jeśli jednak wynika to z miejsca dostawy towarów poza obszar Unii Europejskiej, Administrator informuje o ewentualnym
ryzyku związanym z przekazywaniem danych osobowych do krajów spoza terenu Unii Europejskiej, które nie posiadają decyzji uprawionego organu stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, oraz o ewentualnym braku
zabezpieczeń tych danych, przy czym przekazywane będą tylko niezbędne do realizacji umowy dane osobowe, w związku z art. 46 i 49 RODO.
16. Informacja zamieszczona na stronie internetowej Administratora http://www.knowhowvr.com/ oraz wywieszona w siedzibie Administratora

bottom of page